Tancar

Protecció de dades / Avís Legal

AVÍS LEGAL

En virtut de la Llei 15/1999 del 13 de desembre sobre la Protecció de Dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades reflectides en aquesta comunicació, estan incorporades dins d’un fitxer responsabilitat de l’empresa mercantil FRANCISCO PUIG MASJOAN, S.A., CIF: A17071481, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 359, Foli 270 de la 3ª de Societats del R.M., Full Nº132, Inscripció Fulla 5.277, Secc.1a. La finalitat d’aquest fitxer és gestionar el servei sol·licitat.

L’usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a través de www.dispuig.com i mantindrà actualitzada la informació que faciliti a FRANCISCO PUIG MASJOAN, S.A., de manera que respongui en tot moment a la seva situació real, essent l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, així com dels perjudicis que causi per aquesta raó a FRANCISCO PUIG MASJOAN, S.A. o a tercers.

FRANCISCO PUIG MASJOAN, S.A. no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les pàgines d’Internet de FRANCISCO PUIG MASJOAN, S.A.

Amb els límits establerts a la llei, FRANCISCO PUIG MASJOAN, S.A. no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines d’Internet. Els continguts i informació de les pàgines d’Internet de FRANCISCO PUIG MASJOAN, S.A. estan elaborades per professionals degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant, els continguts i la informació no la vinculen, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, ja que només es tracta d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d’Internet de FRANCISCO PUIG MASJOAN, S.A. poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers. Per això, FRANCISCO PUIG MASJOAN, S.A. no podrà assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, software i la resta de continguts inclosos en aquest web són propietat exclusiva de FRANCISCO PUIG MASJOAN, S.A. o els seus llicenciadors. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de FRANCISCO PUIG MASJOAN, S.A.

Així mateix, per accedir als serveis que FRANCISCO PUIG MASJOAN, S.A. ofereix a través del web, haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment d’allò establert a la LOPD 15/1999, del 13 de desembre, l’informem que les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers de FRANCISCO PUIG MASJOAN, S.A., amb la finalitat de prestar-li i oferir-li els nostres serveis. Així mateix, l’informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, a C/RIERA RIMAU, 2 - 17007 GIRONA o bé, enviant un correu electrònic a dispuig@dispuig.com

Per poder accedir a la intranet, l’usuari disposarà d’un codi d’usuari i clau d’accés que haurà d’introduir al Web.

FRANCISCO PUIG MASJOAN, S.A. no es fa responsable del mal ús de les contrasenyes que vostè pugui dur a terme com a usuari. És responsabilitat de l’usuari custodiar degudament les claus i contrasenyes que es concedeixin per a l’accés com a usuari, impedint l’ús indegut o accés per part de tercers.

Tanmateix, la seva acceptació al present Avís Legal suposa la prestació del seu consentiment exprés per a què FRANCISCO PUIG MASJOAN, S.A. pugui remetre-li comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació equivalent, en els termes establerts per la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic. En cas de no estar interessat en rebre aquest tipus de comunicacions pot dirigir-se a FRANCISCO PUIG MASJOAN, S.A., a l’adreça esmentada anteriorment o al correu electrònic dispuig@dispuig.com, manifestant la seva voluntat.PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els continguts proporcionats per FRANCISCO PUIG MASJOAN, S.A. estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva de FRANCISCO PUIG MASJOAN, S.A. o de les persones físiques o jurídiques que s’informi mitjançant l’adquisició d’un producte o servei. FRANCISCO PUIG MASJOAN, S.A. no confereix a l’adquirent cap dret d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-se FRANCISCO PUIG MASJOAN, S.A. tots aquests drets. La cessió d’aquests drets precisarà el consentiment previ per escrit del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts.

La propietat intel·lectual s’estén, a més a més del contingut inclòs a FRANCISCO PUIG MASJOAN, S.A., als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzats per a la seva programació.
FRANCISCO PUIG MASJOAN, S.A. ha obtingut la Informació i els materials inclosos al web de fonts considerades com fiables i, si bé s’han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcta, FRANCISCO PUIG MASJOAN, S.A. no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i, en conseqüència, no s’ha de confiar en ella como si ho fos. FRANCISCO PUIG MASJOAN, S.A. declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda a les pàgines d’aquesta web.

FRANCISCO PUIG MASJOAN, S.A. es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d’aquesta, sense necessitat d’avís previ. Aquesta, en cap cas, assumeix cap responsabilitat com a conseqüència de la utilització incorrecta del web que pugui fer l’usuari, tant de la informació com dels serveis inclosos.

En cap cas FRANCISCO PUIG MASJOAN, S.A., les seves sucursals i/o centres de treball, els seus directors i/o apoderats, treballadors i, en general, el personal autoritzat serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdua, reclamació o despesa, tant si procedeix directa o indirectament, de l’ús i/o difusió del web o de la Informació adquirida o accedida per o a través d’aquest o dels seus virus informàtics, d’errades operatives o d’interrupcions en el serveis o transmissió o d’errades en la línea en l’ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre mitjà, constituint a tots els efectes legals un avís a qualsevol usuari de què aquestes possibilitats i actes puguin succeir.

FRANCISCO PUIG MASJOAN, S.A. no es fa responsable dels webs no propis als quals es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços ("links") o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una pàgina web no pròpia serà realitzat per voluntat i a risc totalment exclusiu de l’usuari. FRANCISCO PUIG MASJOAN, S.A. no recomana ni garanteix cap de la/es Informació/ons obtinguda/es per o a través de qualsevol vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la Informació obtinguda a través d’aquest, inclosos altres enllaços o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’utilitzar o d’utilitzar malament un vincle, tant en connectar a la pàgina web de FRANCISCO PUIG MASJOAN, S.A. com en accedir a la informació d’altres webs des de la mateixa.


PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquest lloc web és propietat de FRANCISCO PUIG MASJOAN, S.A.. Els drets de Propietat Intel·lectual i d’explotació i reproducció d’aquest web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ("hiperlinks") que s’estableixin des d’aquest a altres pàgines web de qualsevol societat filial i/o dominada de FRANCISCO PUIG MASJOAN, S.A., són propietat exclusiva d’aquesta, llevat que s’especifiqui expressament una altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i apareguts en aquesta pàgina web, són marques degudament enregistrades per FRANCISCO PUIG MASJOAN, S.A., per les seves societats filials i/o dominades per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest, podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents a l’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de FRANCISCO PUIG MASJOAN, S.A. l’ús que l’usuari pugui portar a terme al respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només es permet descarregar per a ús personal i privat els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquest lloc web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d’aquesta pàgina web sense la prèvia autorització per escrit de FRANCISCO PUIG MASJOAN, S.A..


LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, essent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que se susciti sobre la interpretació, aplicació i acompliment de les mateixes. L’usuari, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei de Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.